Criar vs Inventar – Creëren versus uitvinden in het Portugees

In het Portugees zijn er twee woorden die vaak verwarring veroorzaken bij taalleerders: criar en inventar. Hoewel beide woorden in het Nederlands vertaald kunnen worden als “creëren” of “uitvinden,” hebben ze verschillende betekenissen en gebruiken. In dit artikel zullen we deze twee werkwoorden grondig onderzoeken en uitleggen hoe je ze correct kunt gebruiken in verschillende contexten.

Criar

Het werkwoord criar komt uit het Latijnse creare, wat “scheppen” of “maken” betekent. In het Portugees kan criar verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context. Hier zijn enkele veelvoorkomende gebruiksmogelijkheden:

1. Creëren of maken: Criar wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar het creëren van iets nieuws, zoals een kunstwerk, een project of een bedrijf. Bijvoorbeeld: “Ela criou uma obra de arte maravilhosa” (Ze heeft een prachtig kunstwerk gemaakt).

2. Grootbrengen: Criar kan ook betekenen “grootbrengen” of “opvoeden.” Dit wordt meestal gebruikt in de context van kinderen of dieren. Bijvoorbeeld: “Ela criou três filhos sozinha” (Ze heeft drie kinderen alleen grootgebracht).

3. Voortbrengen: In een biologische context kan criar betekenen “voortbrengen” of “produceren.” Bijvoorbeeld: “As abelhas criam mel” (Bijen maken honing).

Inventar

Het werkwoord inventar komt uit het Latijnse inventare, wat “uitvinden” betekent. Dit woord wordt gebruikt om te verwijzen naar het bedenken of uitvinden van iets nieuws, meestal een product, concept of technologie. Hier zijn enkele gebruiksmogelijkheden:

1. Uitvinden: De meest gebruikelijke betekenis van inventar is het uitvinden van iets nieuws. Bijvoorbeeld: “Ele inventou uma nova máquina de café” (Hij heeft een nieuwe koffiemachine uitgevonden).

2. Verzinnen: Inventar kan ook “verzinnen” betekenen, zoals het verzinnen van een verhaal of een leugen. Bijvoorbeeld: “Ele inventou uma desculpa para não ir à festa” (Hij heeft een excuus verzonnen om niet naar het feest te gaan).

Verschillen en Overeenkomsten

Nu we de basisbetekenissen van criar en inventar hebben besproken, laten we kijken naar hoe ze verschillen en overeenkomen:

1. Creatie versus Innovatie: Het grootste verschil tussen de twee woorden is dat criar meestal betrekking heeft op het creëren van iets dat nog niet bestond, zoals een kunstwerk of een project. Inventar daarentegen heeft meer te maken met innovatie en het bedenken van iets nieuws.

2. Concreet versus Abstract: Criar wordt vaak gebruikt voor meer concrete acties, zoals het maken van een fysiek object. Inventar kan zowel concreet als abstract zijn, zoals het uitvinden van een apparaat of het verzinnen van een verhaal.

3. Gebruik in dagelijkse taal: Beide woorden worden regelmatig gebruikt in het dagelijks leven van Portugeessprekenden. Echter, omdat criar zo veel verschillende betekenissen kan hebben, is het belangrijk om de context goed te begrijpen.

Voorbeelden in Context

Om de verschillen tussen criar en inventar verder te illustreren, hier zijn enkele voorbeelden in context:

1. “Ela criou um site para a empresa” (Ze heeft een website gemaakt voor het bedrijf). In dit voorbeeld betekent criar “maken” of “opzetten.”

2. “Ele inventou uma nova teoria científica” (Hij heeft een nieuwe wetenschappelijke theorie uitgevonden). Hier betekent inventar “bedenken” of “uitvinden.”

3. “Os pássaros criam seus filhotes nos ninhos” (De vogels grootbrengen hun jongen in de nesten). In dit geval betekent criar “grootbrengen.”

4. “Ele inventou uma desculpa para não trabalhar” (Hij heeft een excuus verzonnen om</

Leer 5x sneller een taal met AI

Talkpal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.